Välkommen till

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Vistelse på
Grön Hälsa /Arena gård

Naturunderstödd arbetsrehabilitering på landsbygd (NUR)

 Vi inom pilotstudien är ( Of Nature, Ålidhem HC, forskare, strateger inom region Västerbotten) är nu i full gång med Vistelse på Grön Hälsa Gård.
(NUR) Vi har avslutat första gruppen och är i gång med grupp B och C.
Som under tolv veckor kommer till gården två dagar per vecka mellan kl  9- 12. 

NUR-A
Et härligt gäng individer. Jag är så tacksam och ödmjuk över att ha fått förvalta deras förtroende, tillit. Att föra deras rehabilitering vidare och arbeta med det arbetssätt jag tror på. Ett arbetssätt som också vetenskapen bekräftar som hälsofrämjande.

Natur, djur parallellt med samtal, meningsfulla aktiviteter, gemenskap i en ombonad och lugn miljö.

Fysisk aktivitet blir av!  Utan att ens individen har reflekterat över alla steg som har traskat under naturvandringen eller gåendes på gården. Helt förutsättningslöst och utan prestation.

Alla i NUR-A gruppen var rörande överens om att en friskfaktorerna bla var att vara inkluderad och träffa, vistas med andra människor i liknande situation. 

 Måste avslutningsvis säga att det känns både hedersamt, spännande och intressant att följa och att vara först ut i Norrland med att bedriva NUR enligt Alnarp modellen.

Alnarp modellen innebär att de gröna insatserna är evidensbaserade och som ett komplement till den medicinska vården. vilket innebär att vi arbetar teambaserat grön och vit vård
Vi applicerar arbetsrehabilitering under vistelsen. Samverkan sker med externa parter och en fortsättning är planerad vid avslut NUR

 

Ta hand om er därute smile

Vid intresse eller om ni vill veta mer?
kontakta mig eller; Olivia Rahm, kurator Ålidhems hälsocentral
e-post: olivia.rahm@regionvasterbotten.se

 

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

Vistelse På Grön Hälsa Gård Grön Hälsa som NUR stressreducering eller en förebyggande åtgärd. Alt Grön Hälsa som retreat, rekreation.

Målsättning

Målet är att ni, era medarbetare som har behov av stressreducering, förebyggande och hälsofrämjande insatser. Eller om det redan har gått så långt som att ni har drabbats av sjukskrivning vid utmattningssyndrom, stressrelaterad eller psykisk ohälsa och planerar att återgå till arbetet hel, deltid alt en annan sysselsättning 

Målgrupp

Personer som
• är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa, utmattningssyndrom
• har stressrelaterad ohälsa med anställning där arbetsgivaren behöver stöd med rehabilitering och stresshantering.
• har lätt till medelsvår depression.
• klarar av att delta i grupp och närvara tre förmiddagar i veckan under 12 veckor. Det kan också gå justera lite för att passa personen). Vid heltidssjukskrivning kan en successiv upptrappning av aktivitetstiden vara nödvändig. 2-4 V beroende på individens aktivitetsnivå och utgångsläge

Arbetsrehabiliteringens utformning

Rehabiliteringen sker i en lugn och rofylld miljö på lantgården. En miljö som är motiverande, stödjande och accepterande. Deltagarna ges möjlighet komma ifrån vardagens krav och distraktioner. Miljön ger lugn och ro, tystnad med möjlighet till reflektion, samla kraft och energi. Samt uppleva en känsla av sammanhang.
(KASAM)

Rehabiliteringen består av planerade och anpassade aktiviteter utifrån personens önskemål, ork- energinivå för dagen. Deltagarna är med i planering av aktiviteterna för att öka meningsfullheten. Det motiverar deltagarens delaktighet och aktivitetsnivå

Arbetsrehabilitering på Landsbygd

Arbetsrehabiliteringen sker med stöd av natur, trädgård, djur, skapande aktiviteter och stöd av NUR- verksamhetsansvarig/ stress och arbetsrehabkoordinator friskvårdsguide som är licensierad samtalsterapeut KBT, MI, ICF coach, och erfarenhet av gruppverksamhet

Flertalet forskningsrapporter visar att vistelse i naturen är hälsosamt och stärkande för både kropp & knopp

Hjärnan får bla vila genom mindre sinnesintryck. Att vara här och nu är enklare vid utomhusvistelse, naturen bjuder in till medveten närvaro. Naturen bjuder också in till att hitta tillbaka till lugn & ro, skapa balans över livsrytmen, stanna upp och hitta sig själv och få fatt på vilka förändringar som behöver göras samt hitta verktyg/ ett annat förhållningssätt att hantera stressen med.  Målet med aktiviteterna är att stärka deltagarnas egna förmågor att stärka sig själv Samt utmana hinder och begränsningar.

Evidens

Verksamheten är arbetslivsinriktad och all aktivitet som sker inom verksamheten utgår från evidens bla miljöpsykologi, arbetsliv & hälsa, stress fysisk aktivitet samt samspel tillsammans med människa/ natur för att minska stress, återhämta sig och komma tillbaka i arbetsliv annan sysselsättning eller studier. Hälsoeffekter sömn, välbefinnande, stresstolerans, koncentration, uppmärksamhet ökar och smärta lindras.

Undersökningar gjorda hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har visat på att resultatet för deltagare i grön rehabilitering och Naturunderstödd rehabilitering är att

• 90% kommer i sysselsättning.
• Vårdkonsumtionen minskar signifikant.
• Sjukskrivningar minskar signifikant.

Vi erbjuder olika tjänster och paket inom hälsa och välbefinnande, stressreducering

 
Grön Kickoff för ert företag
Hör av er så sätter vi ihop något alternativ.

Lantgården och Ladan är utmärkta välgörande och udda platser att vistas på. Vi garanterar Covid-19 anpassat pga utomhusvistelse och möjlighet att hålla avstånd /sittplatser inomhus i Ladan. 

I Ladan vistas ni i en rofylld, återhämtande och välgörande miljö. Om ni som grupp önskar avskildhet
tex på planeringsdagarna, kickoff är ladan ett utmärkt val av plats.

Eller önskar ni även aktiviteter, mat, fika? Hör av er för mer information Eller prisuppgift


Ansmark ligger med
lagom avstånd från Umeå centrum (endast 10 min med bil) goda bussförbindelser eller varför inte på cykel?

 Vistelse på Grön Hälsa Gård (NUR)  
Erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till arbetsförberedande steg, arbetsrehabilitering i landsbygdsmiljö med målet förbättrad hälsa och funktion som ett led i återgång

  • Naturterapi genom promenader, gårds-trädgårds, skogsaktiviteter
  • Traditionella behandlingsmetoder som samtal/coachning, mindfulness/avspänning, reflektionstid, arbete med verktyg för stresshantering och välmående.
  • Social gemenskap genom gruppen bestående av 6–7 individer början och slutet av dagen för reflektion och samtal.
  • Verktyg som att lära sig att lyssna på kroppens signaler, vikten av återhämtning/ mindfulness, begränsa engagemang, ta paus, KBT dvs ändrade beteenden, tankar och känslor, hitta rutin, sömn, fysisk aktivitet.
  • Meningsfulla aktiviteter genom att deltagarna är medskapande.

Upplägg

Max 7 deltagare. 12 veckor. Perioden kan också förlängas ytterligare veckor men med mål att fasas ut i arbete eller sysselsättning.
Tre förmiddagar i veckan totalt 10 tim/vecka, med stress och arbetsrehabkoordinator.
I början och i slutet av rehabiliteringsperioden sker ett avstämningsmöte med in remitterande vårdgivare där nästa steg i processen planeras.
Medicinskt ansvarig: Sjukskrivande läkare. Sjukskrivningsperiod ska löpa under hela perioden.
Uppgifter som behövs från sjukskrivande läkare: Anamnes, status, längd på sjukskrivning, rehabiliteringsåtgärder som gjorts och effekter av den. Finns plan för rehabiliteringen? Inga pågående utredningar.

Forskning

Läs mer om Grön rehab och naturbaserad rehabilitering här:

Naturbaserad rehabilitering – Institutet för stressmedicin (vgregion.se)
Forskning vid Gröna Rehab – Gröna Rehab (vgregion.se)